VOP

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Pro všechny smlouvy jsou rozhodující písemná potvrzení objednávek společnosti Lungmuß Feuerfest ve spojení s těmito všeobecnými dodacími a prodejními podmínkami.

Odchylky od těchto prodejních podmínek, především nákupní podmínky kupujícího, které jsou v rozporu s těmito podmínkami, jsou pro společnost závazné jen tehdy, pokud s nimi Lungmuß Feuerfest výslovně a písemně souhlasí. Podání námitky proti těmto nákupním podmínkám není nutné.

V nabídkách je uvedena cena netto bez DPH. Nabídky jsou nezávazné. Smlouva je realizována pouze na základě písemného potvrzení objednávky, zaslaného společností Lungmuß Feuerfest zákazníkovi. Ústní dohody a vedlejší ujednání vyžadují písemné potvrzení.

Pokud není uvedeno jinak, náklady na expedici a balení hradí kupující.

DODÁVKA A ODPOVĚDNOST ZA RIZIKA

Pokud z potvrzení objednávky nevyplývá jinak, je sídlo společnosti Lungmuß Feuerfest i místem plnění.

Riziko náhodné destrukce a náhodného zhoršení zboží přechází předáním organizaci zajišťující přepravu na kupujícího, a to i v případě použití transportních prostředků prodávající společnosti. Je-li předání nebo zaslání z důvodů na straně kupujícího zpožděno, přechází riziko na kupujícího v den připravenosti k odeslání zboží. Případné převzetí přepravních nákladů prodávajícím nemá žádný vliv na přechod rizik.

Dodací termíny a lhůty jsou nezávazné, pokud nejsou ze strany Lungmuß Feuerfest výslovně a písemně potvrzeny jako závazné.

ÚDAJE O KVALITĚ A REKLAMACE

Údaje o procentním obsahu nebo poměru směsi jednotlivých produktů jsou pouze přibližné průměrné hodnoty. Odchylky, jež jsou přes veškerou snahu nevyhnutelné, zůstávají vyhrazeny. Vzorky jsou pouze průměrné vzorky.

Kupující by měl zboží neprodleně po obdržení zkontrolovat. Zohledňovány jsou pouze reklamace do 20 pracovních dnů od dodávky. Technické konzultace poskytované společností Lungmuß Feuerfest se zakládají na informacích o použití sdělených zákazníkem. V případě jiného použití není přebírána žádná záruka. Podkladem každé záruky jsou technické datové listy a pokyny ke zpracování.

RUČENÍ

Uplatňuje-li kupující nároky na náhradu škodu, ručí Lungmuß Feuerfest na základě zákonných ustanovení pouze za škody vzniklé úmyslně nebo hrubou nedbalostí. V případě lehké nedbalosti je ručení za náhradu škody omezeno na předvídatelné, typické škody. Jiné nároky jsou vyloučeny.

Nároky kupujícího na náhradu škody z důvodu závady na zboží se rok po dodávce zboží považují za promlčené.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Zboží dodané prodávajícím zůstává v jeho vlastnictví až do úplného splnění všech závazků kupujícího vyplývajících z obchodního vztahu. To platí i pro zařazení pohledávky z kupní ceny do běžné faktury, které se uskuteční až v okamžiku, kdy má společnost Lungmuß Feuerfest danou částku k dispozici. V případě přijetí směnek nebo šeků přechází vlastnictví na kupujícího až v momentě výplaty. Oznámí-li prodávající, že odstupuje od smlouvy, je kupující povinen vydat majetek prodávajícího.

Zboží nesmí být kupujícím zastaveno ani nesmí dojít k zajišťovacímu převodu vlastnického práva na tomto zboží. Kupující je povinen neprodleně oznámit společnosti Lungmuß Feuerfest obstavení majetku a uhradit veškeré nutné náklady. Využije-li prodávající svoji výhradu vlastnictví formou vzetí zboží s výhradou vlastnictví zpět, je oprávněn toto zboží prodat na volném trhu. Vzetí zpět se uskuteční za dosaženou tržbu, nejvýše však za ceny dohodnuté při dodávce.

PLATBA

Není-li ujednáno jinak, jsou faktury splatné 30 dnů po datu vystavení faktury. Platba je považována za uskutečněnou v okamžiku, kdy společnost Lungmuß Feuerfest může daným obnosem disponovat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky a celý právní vztah podléhá právu Spolkové republiky Německo.
Výlučná místní příslušnost soudu je Dortmund. Společnost Lungmuß Feuerfest je však oprávněna uplatnit své nároky u obecného soudu kupujícího. Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto podmínek bylo neúčinné, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení nebo dohod.

Stav k únor 2019